VOORWAARDEN REISORGANISATOR JASPO – BE0895.373.247

ARTIKEL 1: DEELNAME STONEMAN-WEEKEND

1.1. De organisator van Stoneman-Weekend kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten de mountainbike reis af te gelasten of stil te leggen.

1.2. De organisator van Stoneman-Weekend kan de starttijd, en routes van de mountainbike reis wijzigen.

1.3. In het uitzonderlijke geval dat de organisator vanwege uitzonderlijke  omstandigheden (overmacht) besluit of moet besluiten, Stoneman-Weekend niet door te laten gaan, stil te leggen of aan te passen, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot de mountainbike reis. Denk bijvoorbeeld aan terrorisme dreiging, extreme weersomstandigheden als onweer en storm, overstromingen, bosbrand etc.

1.4. De deelnemer dient op de dag van Stoneman-Weekend de minimumleeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. Voor deelnemers jonger dan 18 jaar dienen de ouders of wettige voogden goedkeuring te geven om deel te nemen.

1.5. De deelnemer moet steeds eventuele instructies van de begeleiders van Stoneman-Weekend opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de organisator zich het recht voor de deelname, tijdens het weekend, ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten.

ARTIKEL 2: AANSPRAKELIJKHEID STONEMAN-WEEKEND

2.1. Deelname aan Stoneman-Weekend geschiedt geheel voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan Stoneman-Weekend.
Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van
eigendommen/zaken. Tenzij deze schade het directe gevolg is van de aan de organisator toe te rekenen bewijsbare opzet of grove schuld.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle
mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan Stoneman-Weekend.

2.2. Deelnemer verklaart ervan op de hoogte te zijn dat delen van de routes bestaan uit verharde en onverharde ondergrond. De routes over de verharde en onverharde ondergrond kunnen gevaarlijke passages bevatten, zoals uitgesleten onverharde wegen, trappen, steenachtige ondergronden, gladde wegen, lastige afdalingen, gevaarlijke verkeerssituaties en dergelijke. Valpartijen, botspartijen en dergelijke, met ernstige gevolgen zijn niet uit te sluiten. Bij bijvoorbeeld onoplettendheid, onheil van buitenaf, door toedoen van derde(n), roekeloos rijgedrag of pech etc. kunnen er ongevallen gebeuren met zeer ernstige lichamelijke gevolgen, in het ergste geval met de dood tot gevolg.

2.3. Indien, ondanks bepaling 2.1 van dit artikel, de aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

2.4. Onverminderd boven gestelde bepalingen over aansprakelijkheid is JASPO verplicht om Stoneman-Weekend zo te organiseren zoals de deelnemer op grond van de inschrijving mag verwachten.

2.5. De aansprakelijkheid van JASPO voor schade waarvoor de gebruikelijke reis- en
annuleringsverzekeringen dekking bieden, is uitgesloten. Evenmin is JASPO aansprakelijk voor schade die krachtens het van toepassing zijnde geschreven of ongeschreven Internationaal Recht zijn uitgesloten.

2.6. Indien JASPO jegens de deelnemer aansprakelijk is voor derving van een mede-
deelnemer, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal het inschrijvingsbedrag.
2.7. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of
nabestaande mochten lijden ten gevolgen van een letsel, ziekte of overlijden veroorzaakt door zijn deelname aan Stoneman-Weekend.

2.8. Deelnemer vrijwaart de organisator van aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende de deelname aan Stoneman-Weekend, tenzij deze schade het direct gevolg is van een aan de organisator toe te rekenen en te bewijzen opzet of grove schuld. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

2.9. Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan Stoneman-Weekend een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich hiervoor voldoende heeft voorbereid en/of laten begeleiden.

2.10. Deelnemer respecteert het parcours, de omgeving, overige deelnemers en overige mede gebruikers van het parcours. Bij dit laatste verstaan we niet deelnemende personen die gebruik maken van het parcours, mede weggebruikers, medewerkers van de organisatie, vrijwilligers en bewoners langs het parcours. De deelnemer heeft respect voor natuur en milieu en deponeert afval in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, onderweg, bij de hotels en bij de finish. De deelnemer is zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.

2.11. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, schade, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie opvolgen. Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van deelname aan Stoneman-Weekend.

2.12. Met betrekking tot aanpassingen aan en annuleringen van het programma:

2.12.1. De organisatie Stoneman-Weekend van JASPO behoudt zich het recht voor om routes aan te passen

2.12.2. Er kan afgeweken worden van de beoogde hotels. JASPO zal steeds proberen te zorgen voor een vergelijkbaar alternatief 2.12.3. Bij een duidelijk onvoldoende aantal deelnemers of andere, voor de organisatie zwaarwegende, redenen kan een programma geannuleerd worden. Indien er geen alternatief gevonden kan worden, dan wel beschikbaar is, wordt het eventueel vooruit betaalde bedrag terug gestort.

2.12.4 Deelnemer zorgt voor een afdoende reisverzekering die medische kosten, ook als gevolg van mountainbiken, en eventuele schade aan bagage en mountainbike vergoedt. Het kan per verzekeraar verschillen of deze zaken onder de standaard dekking vallen. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de eigen reisverzekering. Bij sommige verzekeraars is deelname aan wedstrijden niet gedekt. Stoneman-Weekend van JASPO is echter uitdrukkelijk geen wedstrijd.

ARTIKEL 3: FIETSRICHTLIJNEN

3.1. Deelnemer verklaart onderstaande bepalingen over de fietsrichtlijnen te begrijpen en te respecteren.

3.1.1. Deelnemer is voldoende gezond en fit om Stoneman-Weekend veilig te volbrengen.

3.1.2. Deelnemer moet onder alle omstandigheden de fiets kunnen beheersen.

3.1.3. Deelnemer draagt steeds een helm tijdens het fietsen.

3.1.4. Deelnemer houdt er rekening mee dat men op het ganse parcours andere gebruikers van de omgeving kan aantreffen. Bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, tegenliggers, wandelaars, honden en eventueel andere dieren als bijvoorbeeld herten, vossen of koeien.

3.1.5. Deelnemer houdt rekening met eventuele natuurlijke hindernissen. Bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, omgewaaide bomen, erosiesleuven, losliggende takken, dikke keien of gladde ondergrond.

3.1.6. Deelnemer gedraagt zich steeds veilig en respectvol bij het aantreffen van eventuele hindernissen zoals bepaald in 3.1.4. en 3.1.5.

3.1.7. Deelnemer houdt zich te allen tijde aan de geldende verkeersregels.

3.1.8. Deelnemer is verantwoordelijk dat de zelf meegebrachte materialen verkeren in
uitstekende staat die een veilige deelname aan Stoneman-Weekend waarborgen. Bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, fiets, helm, fietsschoenen, kleding en andere bagage. Dit is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

3.1.9. Deelnemer kan tijdens Stoneman-Weekend zelf kleine reparaties aan de fiets uitvoeren. Bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, lekke banden, gescheurde buitenbanden, kettingbreuk, remblokjes. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor benodigde materiaal en kennis.

3.1.10. De organisator probeert de deelnemer bij verdere materiële en fysieke problemen naar best vermogen te helpen tijdens Stoneman-Weekend.

ARTIKEL 4: GPS BESTANDEN

4.1. GPX bestanden zijn intellectueel eigendom van de organisator.

4.2. GPX bestanden mogen uitsluitend gebruikt worden door deelnemers aan een van de mountainbike reizen van JASPO.

ARTIKEL 5: ROUTES

5.1. De organisator kan, zoals in een bovenstaande bepaling reeds gesteld, geen obstakelvrij parcours garanderen. Deelnemer is bewust dat een aangepast tempo noodzakelijk is om een zo maximaal mogelijke controle te hebben over zichzelf, de fiets en een eventuele gevaarlijke situatie.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

6.1. De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator
opgenomen in een bestand. Door deelname aan Stoneman-Weekend verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.

ARTIKEL 7: PORTRETRECHT

7.1. De deelnemer verleent, bij inschrijving, toestemming aan de organisator voor
openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond Stoneman-Weekend gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen. Indien de deelnemer hier niet mee akkoord is moet dit voor aanvang van de reis schriftelijk bekend gemaakt worden.

ARTIKEL 8: INSCHRIJVING STONEMAN-WEEKEND

8.1. Een inschrijving komt tot stand via de inschrijvingsprocedure op website stoneman-weekend.be. Na de definitieve boeking vervalt een herroepingsrecht van 24 uur voor de deelnemer. De deelnemer heeft ook geen herroepingsrecht in geval de inschrijving wordt afgerond binnen de 8 weken voor Stoneman-Weekend. Deelnemer ontvangt, na afronding van de inschrijving, als bevestiging facturen die overeenkomen met het te betalen bedrag voor deelname aan Stoneman-Weekend.

8.2. Het aanbod op stoneman-weekend.be is vrijblijvend en kan zo nodig door de organisatie zelf worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan.

8.3. Deelnemer verstrekt aan JASPO, uiterlijk bij het afronden van de inschrijving, alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde deelnemers die van belang kunnen zijn. Tevens vermeldt men bijzonderheden omtrent de eventuele hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep deelnemers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van Stoneman-Weekend.

8.4. Verantwoordelijke die namens of ten behoeve van een andere deelnemer een inschrijving afrondt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de inschrijving voortvloeien. Alle communicatie (ook het betalingsverkeer) tussen de deelnemer en JASPO verloopt uitsluitend via de deelnemer die de inschrijving heeft afgerond.

8.5. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden JASPO niet. Dergelijke fouten en
vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde deelnemer – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

ARTIKEL 9: BETALING

9.1. Na de afronding van de inschrijving dient per ommegaande een betaling te worden
gedaan. De betaling bedraagt 50% van het totale inschrijvingsbedrag.

9.2. Het restant van het totale inschrijvingsbedrag moet uiterlijk 2 weken voor vertrek betaald zijn. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim. Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de deelnemer aangemaand door of namens JASPO en wordt hem een termijn gesteld van 5 werkdagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de inschrijving geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden als annuleringskost verrekend.

9.3. Indien de inschrijving afgerond wordt binnen 6 weken voor vertrek, moet het gehele inschrijvingsbedrag per omgaande voldaan worden. De deelnemer die niet het volledige inschrijvingsbedrag betaalt, is over het nog verschuldigde bedrag een wettelijke, marktconforme rente verschuldigd over de periode dat de deelnemer met de voldoening daarvan in verzuim is geweest. Eventuele buitengerechtelijke incassokosten worden tevens bij de deelnemer in rekening gebracht.

9.4. Betalingen kunnen niet met een creditcard gedaan worden.

9.5. Het gepubliceerde inschrijvingsbedrag op stoneman-weekend.be is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij JASPO bekend waren ten tijde van het samenstellen van Stoneman-Weekend. De vermelde inschrijvingsbedragen gelden per persoon, tenzij anders vermeld.

9.6. Zolang het gehele inschrijvingsbedrag niet voldaan is, heeft JASPO het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek het inschrijvingsbedrag te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), alternatieve
accommodaties (indien geoffreerde accommodaties volgeboekt blijken), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen.

9.7. De deelnemer heeft het recht een verhoging van het inschrijvingsbedrag, als bedoeld in vorige bepaling, af te wijzen. Hij moet, op straffe van verval, van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.

9.8. Indien de deelnemer de verhoging van het inschrijvingsbedrag afwijst, heeft JASPO het recht de inschrijving te annuleren. JASPO moet, op straffe van verval, binnen 7 werkdagen na ontvangst door de deelnemer van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. In dat geval heeft de deelnemer recht op onmiddellijke restitutie van reeds betaalde bedragen.

ARTIKEL 10: ANNULERING DOOR DE DEELNEMER

10.1. Indien een inschrijving wordt geannuleerd, is de deelnemer de volgende
annuleringskosten verschuldigd:

a. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: 20% van het
inschrijvingsbedrag;

b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) voor de
vertrekdag: 40% van het inschrijvingsbedrag;

c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 60% van het inschrijvingsbedrag;

d. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 85% van het inschrijvingsbedrag;

e. bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de vertrekdag of later: het volledige
inschrijvingsbedrag.

10.2. Het annuleren van de inschrijving door één of meer deelnemers die gezamenlijk een inschrijving hebben afgerond, geldt als annulering van alle respectievelijke inschrijvingen, zodat door alle deelnemers de bedragen, bedoeld in voorgaande bepalingen, moeten worden betaald. Voor de overblijvende deelnemers wordt het inschrijvingsbedrag opnieuw bepaald. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben.

ARTIKEL 11: WIJZIGING OF OPZEGGING DOOR JASPO

11.1. Zoals in een bovenstaande bepaling gesteld kan JASPO het Stoneman-Weekend
afgelasten wegens uitzonderlijke omstandigheden. Onder uitzonderlijke omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van JASPO aan de inschrijving in redelijkheid niet kan worden gevraagd.

11.2. Bij bovenstaande bepaling probeert JASPO in eerste instantie een evenwaardig
alternatief aan te bieden. De deelnemer heeft het recht om dit alternatief af te wijzen. Hij moet, op straffe van verval, van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van het alternatief. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur.

11.3. Indien de deelnemer het alternatief afwijst, heeft JASPO het recht de inschrijving te annuleren. JASPO probeert in dit geval, rekening houdend met gedane werkingskosten, een deel van het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug te storten naar de deelnemer.

11.4. Indien JASPO niet in staat is om een alternatief aan te bieden, probeert het, rekening houdend met gedane werkingskosten, een deel van het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug te storten naar de deelnemer.

11.5. JASPO mag Stoneman-Weekend ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens
gewichtige omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

11.6. Indien tijdens het Stoneman-Weekend een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de deelname betrekking heeft, niet wordt verleend of JASPO bemerkt dat het in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt JASPO er voor dat een passende, alternatieve regelingen wordt getroffen met het oog op de continuering van Stoneman-Weekend.

ARTIKEL 12: MELDINGEN BIJ AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Indien de deelname niet verloopt naar de verwachtingen van de deelnemer, is deze deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de begeleidende crew (medewerkers van JASPO ).

12.2. Indien de deelname niet verloopt volgens terecht vastgestelde verwachtingen, en hier is op redelijke termijn melding van gemaakt, is JASPO verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan JASPO toe te rekenen is noch aan de persoon van wiens hulp JASPO bij de uitvoering van Stoneman-Weekend gebruik maakt, omdat:

a. de tekortkoming in de uitvoering van Stoneman-Weekend is toe te rekenen aan de
deelnemer; of

b. de tekortkoming in de uitvoering van Stoneman-Weekend niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de organisatie van Stoneman-Weekend is betrokken; of

c. de tekortkoming in de uitvoering van Stoneman-Weekend te wijten is aan een gebeurtenis die JASPO of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van Stoneman-Weekend gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

d. de tekortkoming in de uitvoering van Stoneman-Weekend te wijten is aan overmacht. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgmaatregelen niet konden worden vermeden.

ARTIKEL 13: BENODIGDE REISDOCUMENTEN

13.1. Deelnemer is zelf verantwoordelijk om eventuele nodige reisdocumenten bij te hebben op Stoneman-Weekend conform de Belgische wetgeving om de deelname te waarborgen. .

13.2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om tijdens Stoneman-Weekend in het bezit te zijn van een verzekering waarin tenminste het risico van ziekenhuiskosten, dokterskosten, begrafeniskosten en repatriëringkosten op redelijke wijze zijn gedekt.

ARTIKEL 14: KLACHTEN, VRAGEN OF MEDEDELINGEN

14.1. Tijdens het Stoneman-Weekend dienen klachten conform 12.1 zo spoedig mogelijk en binnen redelijke termijn gedaan worden aan de begeleidende crew (medewerkers van JASPO)

14.2. Klachten, vragen of mededelingen voor of na Stoneman-weekend kunnen ingediend worden via mail, jan@stoneman-weekend.be, of via mobiel, +32 476 37 58 98. JASPO probeert deze klachten, vragen of mededelingen naar best vermogen te behandelen.

14.3. Op alle geschillen tussen JASPO en de reiziger is Belgisch recht van toepassing.

ARTIKEL 15: AANVARDING VOORWAARDEN STONEMAN-WEEKEND

15.1. Deelnemer verklaart, bij inschrijving, kennis te hebben genomen van de voorwaarden van JASPO voor deelname aan Stoneman-Weekend, ermee in te stemmen en zich daaraan te houden.

© Copyright – 2023

Algemene Voorwaarden